MikuGPIO转接板

概述

MikuDuino的GPIO转接板主要用于堆叠外壳,可以把GPIO从侧向引出

应用实例

4层板设计,内置芯片,自行焊接需注意方向

results matching ""

    No results matching ""